Klauzula informacyjna dla Klientów
„Informacje dla Klientów w przedmiocie przetwarzania danych osobowych”
(usługi doradztwa ubezpieczeniowego)
Administratorem danych osobowych, które zostaną udostępnione przez Klienta jest spółka

PDF RISK MANAGEMENT sp. z o. o.
z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619227, zwana dalej Administratorem.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), tj. zgoda Klienta.
Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach: komunikacji z Klientem, zarządzania relacjami z Klientem dla potrzeb ich nawiązania, utrzymania oraz pogłębiania, kierowania zapytań i bezpośrednich komunikatów, składania ofert handlowych, organizowania spotkań, tworzenia baz danych kontaktowych, zapewnienia zgodności zprzepisami i regulacjami działalności finansowej, zapewnienia bezpieczeństwa Administratora.
Decyzje dotyczące Klientów nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Kategorie danych osobowych Klientów przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności jego imię i nazwisko, firmę, adres, e-mail, nr telefonu a także inne dane osobowe, przekazane przez Klienta Administratorowi w zależności od woli i potrzeb Klienta.
Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 10 lat od chwili pozyskania danych osobowych przez Administratora.
Klient
 • ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych,
 • ma prawo sprostowania danych,
 • ma prawo do bycia zapomnianym,
 • ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
 • ma prawo do przenoszenia danych,
 • ma prawo do sprzeciwu,
 • w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany – ma prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
 • ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • ma prawo do niewyrażenia zgody bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkujące otrzymywaniem bezpośredniej informacji handlowej od Administratora w każdym czasie.
 • Powyższe uprawnienia realizowane mogą być przez Klienta w dowolnej formie.
  Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
  PDF RISK MANAGEMENT sp. z o. o.
  ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
  NIP: 634-286-44-51, REGON: 364501770, KRS: 0000619227
  Telefon: +48 32 416 70 69
  e-mail: biuro@pdfrm.pl
  www.pdfrm.pl

  JESTEŚMY CZĘŚCIĄ
  GRUPY PDF

  PDF RISK MANAGEMENT Sp. z o.o. © 2016